Έκθεση Πανεπ.Αιγαίου: Μεγάλα Αιολικά Πάρκα…στα Μικρά Νησιά του Βορείου Αιγαίου

Κατόπιν πρόσκλησης στο θέμα της προτεινόμενης εκπαίδευσης του ομίλου εταιρειών Ρόκας, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου εκπόνησε μια έκθεση με τίτλο:«Μεγάλα Αιολικά Πάρκα…στα Μικρά Νησιά του Βορείου Αιγαίου».

Οι μελετητές, Ε.Παυλής (Υπ.Διδ.- Ερευνητής Τμ.Γεωγραφίας) και Θ.Τερκενλή (Αναπλ.Καθηγ.Τμ.Γεωγρ.), αφού έλαβαν υπόψην τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου (σ.4-5), τις επεμβάσεις που προαπαιτούνται στον περιβάλλοντα χώρο (σ. 5-6) και τα προσδωκόμενα τοπικά και εθνικά ωφέλη (σ.6-7), προχώρησαν στις εξής γενικές διαπιστώσεις με βάση την εθνική και ευρωπαϊκή εμπειρία (σ.7-11):

1) υπάρχει αναντιστοιχία μεταξύ της προτεινόμενης επένδυσης και της φέρουσας ικανότητας των νησιών του Βορείου Αιγαίου, 2) οι επεμβάσεις στο περιβάλλοντα χώρο θα οδηγήσουν σε έντονα φαινόμενα διάβρωσης,  3) το γεγονός ότι μεγάλος μέρος της επένδυσης θα είναι εντός NATURA θα έχει δυσμενείς επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα και στις δυνατότητες ανάπτυξης οικοτουρισμού (πέραν του ότι καταστρατηγούνται κύριες ευρωπαϊκές κατευθύνσεις και οδηγίες), 4) τα πραγματικά μεγέθη των ανταποδοτικών τελών είναι κατά πολύ μειωμένα από αυτά που παρουσιάζονται στις Τεχνικές Εκθέσεις των εταιριών διότι κατά κανόνα υπάρχουν απώλειες ενέργειας (λόγω φυσικής διακύμανσης του ανέμου και των διακυμάνσεων της μηχανολογικής κατάστασης των ανεμογεννητριών) 5) τα άμεσα κέρδη δεν αφορούν όλους τους κατοίκους των νησιών και για τον υπολογισμό τους (10-20 ευρώ το μήνα) δεν συνυπολογίζονται οι διακυμάνσεις της παροχής ενέργειας ούτε το κόστος ευκαιρίας (τα απωλεσθέντα εισοδήματα) από την ανάπτυξη εναλλακτικών και ειδικών μορφών τουρισμού 6) η επαγγελόμενη τόνωση του κατασκευαστικού/ οικοδομικού , του εμπορικού και του τουριστικού κλάδου είναι πρόσκαιρες και παροδικές, και μάλιστα η ανάπτυξη των δυο τελευταίων αναμένεται να αντιστραφεί λόγω της βιομηχανοποίησης των τοπίων 7) οι επαγγελόμενες νέες θέσεις είναι λίγες συγκριτικά με το μέγεθος του έργου και θα μειωθούν δραματικά μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης των ανεμογεννητριών, ενώ η μείωση της τουριστικής κίνησης λόγω της βιομηχανοποίησης του τοπίου θα επιφέρει μείωση των θέσεων απασχόλησης 8) μετά τη λήξη της επένδυσης παραμένει άγνωστο πως θα αποκασταθεί το τοπίο, το οικοσύστημα και η βιοποικιλότητα των περιοχών και 9) το επιχείρημα της μείωσης του CO2 δεν είναι τόσο μονοδιάστατο όσο παρουσιάζεται στις Τεχνικές Εκθέσεις-  έχει αποδειχθεί ότι η αύξηση της παραγωγής αιολικής ενέργειας, οδηγεί σε πολλαπλάσια αύξηση παραγωγής της αναγκαίας συμβατικής ενέργειας και η συζήτηση παραμένει ανοιχτή.

Στη συνέχεια εξετάζονται οι επιπτώσεις στο νησιωτικό τοπίο, όπως αυτό ορίζεται από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το Τοπίο που υπεγράφη στη Φλωρεντία του 2000 και επικυρώθηκε με τον Ν.3827/2010 (σ.11-12), και ειδικότερα οι επιπτώσεις στις επιμέρους διαστάσεις του τοπίου: τη γεωλογική, γεωμορφολογική, οπτική/αναπαραστατική, λειτουργική, κοινωνικο-οικονομική, ιστορική/αρχαιολογική, συμβολική, αισθητική, βιωματική, οικολογική διάσταση του τοπίου (σ.13- 29).

Τέλος διατυπώνονται προτάσεις που είναι σύμφωνες τόσο με τις αρχές της συμμετοχής των πολιτών στη προστασία, διαχείριση και σχεδιασμό των τοπίων τους όσο και με τις αρχές της αειφορίας, των μακροπρόθεσμων οφελειών (όχι απαραίτητα μόνο οικονομικών) των τοπικών κοινωνιών.

Μπορείτε να ‘κατεβάσετε’ τη μελέτη πατώντας εδώ ή στην εικόνα πάνω αριστερά.

Απόσπασμα από τη Περίληψη (των συγγραφέων)

Στην παρούσα έκθεση […] πραγματοποιούμε μια αναλυτική αναφορά στις ποικίλες, τεράστιες και πρωτοφανείς αρνητικές επιδράσεις/ επιπτώσεις της επένδυσης Ρόκα στο πολυδιάστατο νησιωτικό τοπίο. Αρκετές από αυτές αναμένεται να είναι μη αναστρέψιμες και ιδιαιτέρως σημαντικές, τόσο από περιβαλλοντικής και πολιτισμικής πλευράς, όσο και από κοινωνικής και οικονομικής, επηρεάζοντας σε μεγάλο βαθμό το μέλλον και τις αναπτυξιακές δυνατότητες των νησιών μας.

Κατ’ αντιδιαστολή, τα οφέλη που προσφέρονται από την εταιρεία στον τοπικό πληθυσμό, κρίνονται ως μη  ικανοποιητικώς ανταποδοτικά, καθώς είναι τα ελάχιστα που προβλέπονται βάσει του Νόμου, και τα οποία αφορούν περιορισμένο τμήμα του εντόπιου πληθυσμού. Οι θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν θα είναι λίγες και θα γίνουν, μάλιστα, ελάχιστες στο μέλλον, λόγω της φύσης της επένδυσης, ενώ παράλληλα οι σταθμοί ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ θα συνεχίζουν να λειτουργούν, με όλες τις ανάλογες συνέπειες. Ιδιαίτερα τονίζουμε ότι η εν λόγω επένδυση αντιτίθεται και παραβιάζει κατάφορα  την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το Τοπίο την οποία έχει υπογράψει και κυρώσει η χώρα μας.

Εν κατακλείδι, η τεράστια και κερδοσκοπική κλίμακα της επένδυσης είναι ασύμβατη και με την κλίμακα του νησιωτικού τοπίου, ενώ σαφώς παραμένει η δυνατότητα από τα νησιά να αξιοποιήσουν άλλες Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (γεωθερμική, ηλιακή, υδροηλεκτρική, βιομάζα, κλπ) ή να αξιοποιήσουν την αιολική ενέργεια με άλλους τρόπους (εγκατάσταση Α/Π σε έρημα νησιά, υπεράκτια Α/Π σε θαλάσσιες περιοχές), πάντα βάσει ορθολογικού χωροθετικού σχεδιασμού, που να λαμβάνει υπόψη το τοπίο του τόπου. Θα μπορούσε ακόμα και να εξεταστεί το ενδεχόμενο εγκατάστασης ανεμογεννητριών, σε πολύ μικρότερη κλίμακα, και η αύξηση των ανταποδοτικών οφελών τους στις τοπικές κοινωνίες, ή, ακόμη καλύτερα, το ενδεχόμενο συνδυασμού όλων των παραπάνω.

Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στη διασφάλιση της συμμετοχής του κοινού σε τέτοιου είδους αποφάσεις και στην  αξία και σημασία του τοπίου ως κοινού, συλλογικού αγαθού και πόρου τοπικής ανάπτυξης (π.χ. εναλλακτικών μορφών τουρισμού). Αυτό, βεβαίως, προϋποθέτειπολύπλευρη και επαρκή ενημέρωσή του τοπικού πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένης καιτης ενημέρωσης τοπικών φορέων, αρχών και υπηρεσιών.

Έμφαση τέλος, πρέπει να τεθεί, εν πάση περιπτώσει, στην ανάγκη χωροταξικού σχεδιασμού για τις ανεμογεννήτριες βάσει τεκμηριωμένων μελετών και επιτόπιας έρευνας, καθώς και στην ανάγκη εφαρμογής ολοκληρωμένης και μακρόπνοης στρατηγικής διαχείρισης των ενεργειακών πόρων κάθε τόπου, δεδομένου του ότι η ανάπτυξη κάθε χώρας και κάθε τόπου απαιτεί, πάνω απ’ όλα, υπευθυνότητα για τη χρήση των κοινών αγαθών, τόσο από πολίτες και υποψήφιους επενδυτές, όσο και από την Πολιτεία.

Advertisements
This entry was posted in Δημόσια Αλληλογραφία, Διεθνείς Συμβάσεις, Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, Ενημερωτικό υλικό, Οικονομικές και Κοινωνικές, Περιβαλλοντικές and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Έκθεση Πανεπ.Αιγαίου: Μεγάλα Αιολικά Πάρκα…στα Μικρά Νησιά του Βορείου Αιγαίου

  1. Ο/Η Archaeos Pteryx λέει:

    Η iberdrola έδωσε παραγγελιά και πήρε μια μελέτη. 1.000 αιολικά στο Βόρειο Αιγαίο δεν φτάνουν ούτε για μια πολυκατοικία στην Θεσσαλονίκη. (Εκτός εάν η πολυκατοικία δεν θέλει ρεύμα). 10.000 αιολικά στο Αιγαίο δεν υποκαθιστούν ούτε μία λιγνιτική μονάδα. Οι ΑΠΕτεώνες πληρώνουν και οι μελετητές γράφουν καθ ‘ υπαγόρευση. Να ρώτήσει κάποιος τους καθηγητές Γεωγραφίας εάν ξέρουν τι είναι διαθεσιμότητα, κόστος καλωδίου και η διαφορά μεγαβάτ και μεγαβατώρας.

  2. Ο/Η savepramnos λέει:

    Αγαπητέ Archaeos Pteryx,
    πιθανόν κάτι να σου διέφυγε…η μελέτη αυτή τίθεται ξεκάθαρα κατά των μεγάλων αιολικών σταθμών. Πρόκειται για πολύ καλή μελέτη, που αναμφισβήτητα αξίζει τη προσοχή μας. Και όπως φυσικά ξέρεις, σε τούτο τον αγώνα, η γνώση είναι το πιο ισχυρό μας όπλο.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s